Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

Νέος κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου.

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8H69BYATHe5Vp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtV
Δημοσιεύτηκε ο νέος κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου ο 38200/1136.
Με Αριθμό Φύλλου 1969 δημοσιεύτηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2011στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου ο νέος κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτοu