Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

AEGEAN VHF CONTEST (SY1P)


 AEGEAN VHF CONTEST.


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 2 και 3 Ιουλίου. Aπό το ξημέρωμα του Σαββάτου στις 00:00 UTC ή 03:00 τοπική, ως το ξημέρωμα της Δευτέρας στις 00:00 UTC ή 03:00 τοπική.

Οι κανονισμοί του contest αλλά και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού περιοδικού 5-9 report.

Η παρέα μας θα τρέξει στον διαγωνισμό με το ειδικό διακριτικό SY1P από τη κορυφή της Πεντέλης.

Τη παρέα μας θα αποτελούν οι:

SW1GGW Δημήτρης,
SW1NQX Στάθης,
SV1EML Σταμάτης,
SW1IZF Παναγιώτης,
SV1EEX Νικηφόρος,
SV1CDY Γιώργος

Θα είμαστε ενεργοί στη μπάντα των 6 μέτρων των 2 μέτρων και στη μπάντα των 70 εκατοστών, σε διαμορφώσεις CW και SSB.

http://www.youtube.com/watch?v=k38ZscO2uug&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=CRAhnmdy5AY

Απο το logbook του SV1EEX οι επαφές του στα 6Μ.

  HRD Logbook version 5.0 build 2816, Copyright (C) 2009-2010 by Simon Brown, HB9DRV                              
#   http://www.ham-radio-deluxe.com                              
#                              
#   Created:  09-Jul-2011 17:32:14                              
#                              
#--                              
                              
<ADIF_VERS:3>2.2                              
<PROGRAMID:14>HamRadioDeluxe                              
<PROGRAMVERSION:22>Version 5.0 build 2816                              
<EOH>                              
                              
<a_index:3>8.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0 <ant_path:1>S <band:2>6m <call:6>SV1NJT <comment:7>052 018                               
<cont:2>EU <country:6>Greece <cqz:2>20 <distance:3>0.0 <dxcc:3>236 <eqsl_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N                               
<force_init:1>0 <gridsquare:6>KM18va <app_hamradiodeluxe_heading:3>0.0 <ituz:2>28 <k_index:3>3.0 <lat:11>N038 01.250                               
<lon:11>E023 47.500 <lotw_qsl_rcvd:1>N <lotw_qsl_sent:1>N <mode:3>SSB <my_lat:11>N000 00.000 <my_lon:11>E000 00.000                               
<pfx:3>SV1 <qsl_rcvd:1>N <qsl_rcvd_via:1>D <qsl_sent:1>N <qsl_sent_via:1>D <qso_complete:1>Y <qso_random:1>0                               
<rst_rcvd:2>59 <rst_sent:2>59 <rx_pwr:3>0.0 <sfi:4>95.0 <swl:1>0 <time_off:6>102550 <time_on:6>102550                               
<qso_date:8>20110703 <tx_pwr:3>0.0 <app_hamradiodeluxe_credit_granted:32>0          000000     0   00  00                               
<app_hamradiodeluxe_credit_submitted:32>0          000000     0   00  00 <EOR>                              
                              
<a_index:3>0.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0 <ant_path:1>S <band:2>6m <call:8>SV2QKO/P <comment:7>051 003                               
<cont:2>EU <country:6>Greece <cqz:2>20 <distance:3>0.0 <dxcc:3>236 <eqsl_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N                               
<force_init:1>0 <gridsquare:6>KM19it <app_hamradiodeluxe_heading:3>0.0 <ituz:2>28 <k_index:3>0.0 <lat:11>N039 48.750                               
<lon:11>E022 42.500 <lotw_qsl_rcvd:1>N <lotw_qsl_sent:1>N <mode:3>SSB <my_lat:11>N000 00.000 <my_lon:11>E000 00.000                               
<pfx:3>SV2 <qsl_rcvd:1>N <qsl_rcvd_via:1>D <qsl_sent:1>N <qsl_sent_via:1>D <qso_complete:1>Y <qso_random:1>0                               
<rst_rcvd:2>59 <rst_sent:2>59 <rx_pwr:3>0.0 <sfi:3>0.0 <swl:1>0 <time_off:6>101851 <time_on:6>101851                               
<qso_date:8>20110703 <tx_pwr:3>0.0 <app_hamradiodeluxe_credit_granted:32>0          000000     0   00  00                               
<app_hamradiodeluxe_credit_submitted:32>0          000000     0   00  00 <EOR>                              
                              
<a_index:3>0.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0 <ant_path:1>S <band:2>6m <call:6>SV2BZM <comment:7>050 012                               
<cont:2>EU <country:6>Greece <cqz:2>20 <distance:3>0.0 <dxcc:3>236 <eqsl_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N                               
<force_init:1>0 <gridsquare:6>KM19it <app_hamradiodeluxe_heading:3>0.0 <ituz:2>28 <k_index:3>0.0 <lat:11>N039 48.750                               
<lon:11>E022 42.500 <lotw_qsl_rcvd:1>N <lotw_qsl_sent:1>N <mode:3>SSB <my_lat:11>N000 00.000 <my_lon:11>E000 00.000                               
<pfx:3>SV2 <qsl_rcvd:1>N <qsl_rcvd_via:1>D <qsl_sent:1>N <qsl_sent_via:1>D <qso_complete:1>Y <qso_random:1>0                               
<rst_rcvd:2>58 <rst_sent:2>55 <rx_pwr:3>0.0 <sfi:3>0.0 <swl:1>0 <time_off:6>101711 <time_on:6>101711                               
<qso_date:8>20110703 <tx_pwr:3>0.0 <app_hamradiodeluxe_credit_granted:32>0          000000     0   00  00                               
<app_hamradiodeluxe_credit_submitted:32>0          000000     0   00  00 <EOR>                              
                              
<a_index:3>8.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0 <ant_path:1>S <band:2>6m <call:6>SV3CYL <comment:6>49 009                               
<cont:2>EU <country:6>Greece <cqz:2>20 <distance:3>0.0 <dxcc:3>236 <eqsl_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N                               
<force_init:1>0 <gridsquare:6>KM18fb <app_hamradiodeluxe_heading:3>0.0 <ituz:2>28 <k_index:3>3.0 <lat:11>N038 03.750                               
<lon:11>E022 27.500 <lotw_qsl_rcvd:1>N <lotw_qsl_sent:1>N <mode:3>SSB <my_lat:11>N000 00.000 <my_lon:11>E000 00.000                               
<pfx:3>SV3 <qsl_rcvd:1>N <qsl_rcvd_via:1>D <qsl_sent:1>N <qsl_sent_via:1>D <qso_complete:1>Y <qso_random:1>0                               
<rst_rcvd:2>59 <rst_sent:2>59 <rx_pwr:3>0.0 <sfi:4>95.0 <swl:1>0 <time_off:6>101556 <time_on:6>101556                               
<qso_date:8>20110703 <tx_pwr:3>0.0 <app_hamradiodeluxe_credit_granted:32>0          000000     0   00  00                               
<app_hamradiodeluxe_credit_submitted:32>0          000000     0   00  00 <EOR>                              
                              
<a_index:3>8.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0 <ant_path:1>S <band:2>6m <call:5>EA8CK <comment:7>048 001                               
<cont:2>AF <country:10>Canary Is. <cqz:2>33 <distance:3>0.0 <dxcc:2>29 <eqsl_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N                               
<force_init:1>0 <app_hamradiodeluxe_heading:3>0.0 <ituz:2>36 <k_index:3>3.0 <lat:11>N028 28.332 <lon:11>W016 15.666                               
<lotw_qsl_rcvd:1>N <lotw_qsl_sent:1>N <mode:2>CW <my_lat:11>N000 00.000 <my_lon:11>E000 00.000 <pfx:3>EA8                               
<qsl_rcvd:1>N <qsl_rcvd_via:1>D <qsl_sent:1>N <qsl_sent_via:1>D <qso_complete:1>Y <qso_random:1>0 <rst_rcvd:3>599                               
<rst_sent:3>599 <rx_pwr:3>0.0 <sfi:4>95.0 <swl:1>0 <time_off:6>095210 <time_on:6>095210 <qso_date:8>20110703                               
<tx_pwr:3>0.0 <app_hamradiodeluxe_credit_granted:32>0          000000     0   00  00 <app_hamradiodeluxe_credit_submitted:32>0          000000     0   00  00 <EOR>                              
                              
<a_index:3>8.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0 <ant_path:1>S <band:2>6m <call:4>J48S <comment:7>051 195 <cont:2>EU                               
<country:6>Greece <cqz:2>20 <distance:3>0.0 <dxcc:3>236 <eqsl_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N <force_init:1>0                               
<gridsquare:6>KM37jq <app_hamradiodeluxe_heading:3>0.0 <ituz:2>28 <k_index:3>3.0 <lat:11>N037 41.250                               
<lon:11>E026 47.500 <lotw_qsl_rcvd:1>N <lotw_qsl_sent:1>N <mode:3>SSB <my_lat:11>N000 00.000 <my_lon:11>E000 00.000                               
<pfx:3>J48 <qsl_rcvd:1>N <qsl_rcvd_via:1>D <qsl_sent:1>N <qsl_sent_via:1>D <qso_complete:1>Y <qso_random:1>0                               
<rst_rcvd:2>59 <rst_sent:2>59 <rx_pwr:3>0.0 <sfi:4>95.0 <swl:1>0 <time_off:6>102334 <time_on:6>102333                               
<qso_date:8>20110702 <tx_pwr:3>0.0 <app_hamradiodeluxe_credit_granted:32>0          000000     0   00  00                               
<app_hamradiodeluxe_credit_submitted:32>0          000000     0   00  00 <EOR>                              
                              
<a_index:3>0.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0 <band:2>6m <call:5>ON7GB <comment:7>047 001 <cont:2>EU <country:7>Belgium                               
<cqz:2>14 <distance:3>0.0 <dxcc:3>209 <eqsl_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N <force_init:1>0 <freq:9>50.085000                               
<app_hamradiodeluxe_heading:3>0.0 <ituz:2>27 <k_index:3>0.0 <lat:11>N000 00.000 <lon:11>E000 00.000 <lotw_qsl_rcvd:1>N                               
<lotw_qsl_sent:1>N <mode:2>CW <my_lat:11>N000 00.000 <my_lon:11>E000 00.000 <pfx:3>ON7 <qsl_rcvd:1>N                               
<qsl_rcvd_via:1>D <qsl_sent:1>N <qsl_sent_via:1>D <qso_complete:1>Y <qso_random:1>0 <rst_rcvd:3>599 <rst_sent:3>599                               
<rx_pwr:3>0.0 <sfi:3>0.0 <swl:1>0 <time_off:6>095129 <time_on:6>094932 <qso_date:8>20110702 <tx_pwr:3>0.0                               
<app_hamradiodeluxe_credit_granted:32>0          000000     0   00  00 <app_hamradiodeluxe_credit_submitted:32>0          000000     0   00  00 <EOR>                              
                              
<address:70>(Manos) Crisoulis Emmanouil                              
Rodopis 02                              
Pireaus Keratsini 187 58                              
Greece <a_index:3>8.0 <ant_az:3>0.0                               
<ant_el:3>0.0 <ant_path:1>S <band:2>6m <call:8>SV1JGX/P <comment:7>044 047 <cont:2>EU <country:6>Greece                               
<cqz:2>20 <distance:3>0.0 <dxcc:3>236 <eqsl_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N <force_init:1>0 <gridsquare:6>KM18oe                               
<app_hamradiodeluxe_heading:3>0.0 <ituz:2>28 <k_index:3>3.0 <lat:11>N038 11.250 <lon:11>E023 12.500 <lotw_qsl_rcvd:1>N                               
<lotw_qsl_sent:1>N <mode:3>SSB <my_lat:11>N000 00.000 <my_lon:11>E000 00.000 <name:27>(Manos) Crisoulis Emmanouil                               
<pfx:3>SV1 <qsl_rcvd:1>N <qsl_rcvd_via:1>D <qsl_sent:1>N <qsl_sent_via:1>D <qso_complete:1>Y <qso_random:1>0                               
<qth:24>Pireaus Keratsini 187 58 <rst_rcvd:2>59 <rst_sent:2>59 <rx_pwr:3>0.0 <sfi:4>95.0 <swl:1>0 <time_off:6>093140                               
<time_on:6>093140 <qso_date:8>20110702 <tx_pwr:3>0.0 <app_hamradiodeluxe_credit_granted:32>0          000000     0   00  00                               
<app_hamradiodeluxe_credit_submitted:32>0          000000     0   00  00 <EOR>                              
                              
<a_index:3>0.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0 <band:2>6m <call:6>PE1AUV <comment:7>043 030 <cont:2>EU <country:11>Netherlands                               
<cqz:2>14 <distance:3>0.0 <dxcc:3>263 <eqsl_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N <force_init:1>0 <freq:9>50.230000                               
<gridsquare:6>JO23se <app_hamradiodeluxe_heading:3>0.0 <ituz:2>27 <k_index:3>0.0 <lat:11>N053 11.250                               
<lon:11>E005 32.500 <lotw_qsl_rcvd:1>N <lotw_qsl_sent:1>N <mode:5>PSK31 <my_lat:11>N000 00.000 <my_lon:11>E000 00.000                               
<pfx:3>PE1 <qsl_rcvd:1>N <qsl_rcvd_via:1>D <qsl_sent:1>N <qsl_sent_via:1>D <qso_complete:1>Y <qso_random:1>0                               
<rst_rcvd:3>599 <rst_sent:3>599 <rx_pwr:3>0.0 <sfi:3>0.0 <swl:1>0 <time_off:6>092429 <time_on:6>092028                               
<qso_date:8>20110702 <tx_pwr:3>0.0 <app_hamradiodeluxe_credit_granted:32>0          000000     0   00  00                               
<app_hamradiodeluxe_credit_submitted:32>0          000000     0   00  00 <EOR>                              
                              
<a_index:3>0.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0 <ant_path:1>S <band:2>6m <call:5>DL3NM <comment:5>035 2 <cont:2>EU                               
<country:7>Germany <cqz:2>14 <distance:3>0.0 <dxcc:3>230 <eqsl_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N <force_init:1>0                               
<gridsquare:6>JN59pm <app_hamradiodeluxe_heading:3>0.0 <ituz:2>28 <k_index:3>0.0 <lat:11>N049 31.250                               
<lon:11>E011 17.500 <lotw_qsl_rcvd:1>N <lotw_qsl_sent:1>N <mode:3>SSB <my_lat:11>N000 00.000 <my_lon:11>E000 00.000                               
<pfx:3>DL3 <qsl_rcvd:1>N <qsl_rcvd_via:1>D <qsl_sent:1>N <qsl_sent_via:1>D <qso_complete:1>Y <qso_random:1>0                               
<rst_rcvd:2>59 <rst_sent:2>59 <rx_pwr:3>0.0 <sfi:3>0.0 <swl:1>0 <time_off:6>084846 <time_on:6>084846                               
<qso_date:8>20110702 <tx_pwr:3>0.0 <app_hamradiodeluxe_credit_granted:32>0          000000     0   00  00                               
<app_hamradiodeluxe_credit_submitted:32>0          000000     0   00  00 <EOR>                              
                              
<a_index:3>8.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0 <ant_path:1>S <band:2>6m <call:6>DL8YAU <comment:5>034 3 <cont:2>EU                               
<country:7>Germany <cqz:2>14 <distance:3>0.0 <dxcc:3>230 <eqsl_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N <force_init:1>0                               
<gridsquare:6>JO41hs <app_hamradiodeluxe_heading:3>0.0 <ituz:2>28 <k_index:3>3.0 <lat:11>N051 46.250                               
<lon:11>E008 37.500 <lotw_qsl_rcvd:1>N <lotw_qsl_sent:1>N <mode:3>SSB <my_lat:11>N000 00.000 <my_lon:11>E000 00.000                               
<pfx:3>DL8 <qsl_rcvd:1>N <qsl_rcvd_via:1>D <qsl_sent:1>N <qsl_sent_via:1>D <qso_complete:1>Y <qso_random:1>0                               
<rst_rcvd:2>59 <rst_sent:2>59 <rx_pwr:3>0.0 <sfi:4>95.0 <swl:1>0 <time_off:6>084758 <time_on:6>084758                               
<qso_date:8>20110702 <tx_pwr:3>0.0 <app_hamradiodeluxe_credit_granted:32>0          000000     0   00  00                               
<app_hamradiodeluxe_credit_submitted:32>0          000000     0   00  00 <EOR>                              
                              
<a_index:3>8.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0 <ant_path:1>S <band:2>6m <call:6>OE2UKL <comment:7>033 005                               
<cont:2>EU <country:7>Austria <cqz:2>15 <distance:3>0.0 <dxcc:3>206 <eqsl_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N                               
<force_init:1>0 <gridsquare:6>JN68la <app_hamradiodeluxe_heading:3>0.0 <ituz:2>28 <k_index:3>3.0 <lat:11>N048 01.250                               
<lon:11>E012 57.500 <lotw_qsl_rcvd:1>N <lotw_qsl_sent:1>N <mode:3>SSB <my_lat:11>N000 00.000 <my_lon:11>E000 00.000                               
<pfx:3>OE2 <qsl_rcvd:1>N <qsl_rcvd_via:1>D <qsl_sent:1>N <qsl_sent_via:1>D <qso_complete:1>Y <qso_random:1>0                               
<rst_rcvd:2>59 <rst_sent:2>59 <rx_pwr:3>0.0 <sfi:4>95.0 <swl:1>0 <time_off:6>084613 <time_on:6>084613                               
<qso_date:8>20110702 <tx_pwr:3>0.0 <app_hamradiodeluxe_credit_granted:32>0          000000     0   00  00                               
<app_hamradiodeluxe_credit_submitted:32>0          000000     0   00  00 <EOR>                              
                              
<a_index:3>0.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0 <ant_path:1>S <band:2>6m <call:5>DK2CF <comment:7>032 006                               
<cont:2>EU <country:7>Germany <cqz:2>14 <distance:3>0.0 <dxcc:3>230 <eqsl_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N                               
<force_init:1>0 <gridsquare:6>JO41gg <app_hamradiodeluxe_heading:3>0.0 <ituz:2>28 <k_index:3>0.0 <lat:11>N051 16.250                               
<lon:11>E008 32.500 <lotw_qsl_rcvd:1>N <lotw_qsl_sent:1>N <mode:3>SSB <my_lat:11>N000 00.000 <my_lon:11>E000 00.000                               
<pfx:3>DK2 <qsl_rcvd:1>N <qsl_rcvd_via:1>D <qsl_sent:1>N <qsl_sent_via:1>D <qso_complete:1>Y <qso_random:1>0                               
<rst_rcvd:2>59 <rst_sent:2>55 <rx_pwr:3>0.0 <sfi:3>0.0 <swl:1>0 <time_off:6>084433 <time_on:6>084433                               
<qso_date:8>20110702 <tx_pwr:3>0.0 <app_hamradiodeluxe_credit_granted:32>0          000000     0   00  00                               
<app_hamradiodeluxe_credit_submitted:32>0          000000     0   00  00 <EOR>                              
                              
<a_index:3>0.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0 <ant_path:1>S <band:2>6m <call:6>IV3KKW <comment:7>031 003                               
<cont:2>EU <country:5>Italy <cqz:2>15 <distance:3>0.0 <dxcc:3>248 <eqsl_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N                               
<force_init:1>0 <gridsquare:6>JN66ie <app_hamradiodeluxe_heading:3>0.0 <ituz:2>28 <k_index:3>0.0 <lat:11>N046 11.250                               
<lon:11>E012 42.500 <lotw_qsl_rcvd:1>N <lotw_qsl_sent:1>N <mode:3>SSB <my_lat:11>N000 00.000 <my_lon:11>E000 00.000                               
<pfx:3>IV3 <qsl_rcvd:1>N <qsl_rcvd_via:1>D <qsl_sent:1>N <qsl_sent_via:1>D <qso_complete:1>Y <qso_random:1>0                               
<rst_rcvd:2>59 <rst_sent:2>59 <rx_pwr:3>0.0 <sfi:3>0.0 <swl:1>0 <time_off:6>084358 <time_on:6>084358                               
<qso_date:8>20110702 <tx_pwr:3>0.0 <app_hamradiodeluxe_credit_granted:32>0          000000     0   00  00                               
<app_hamradiodeluxe_credit_submitted:32>0          000000     0   00  00 <EOR>                              
                              
<address:50>THOMAS MUEGELI                              
ZWIDELLEN 24                              
5070 FRICK                              
Switzerland <a_index:3>0.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0                               
<ant_path:1>S <band:2>6m <call:6>HB9DRM <comment:7>030 001 <cont:2>EU <country:11>Switzerland <cqz:2>14                               
<distance:3>0.0 <dxcc:3>287 <eqsl_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N <force_init:1>0 <gridsquare:6>JN47am                               
<app_hamradiodeluxe_heading:3>0.0 <ituz:2>28 <k_index:3>0.0 <lat:11>N047 31.250 <lon:11>E008 02.500 <lotw_qsl_rcvd:1>N                               
<lotw_qsl_sent:1>N <mode:3>SSB <my_lat:11>N000 00.000 <my_lon:11>E000 00.000 <name:14>THOMAS MUEGELI                               
<pfx:3>HB9 <qsl_rcvd:1>N <qsl_rcvd_via:1>D <qsl_sent:1>N <qsl_sent_via:1>D <qso_complete:1>Y <qso_random:1>0                               
<qth:10>5070 FRICK <rst_rcvd:2>59 <rst_sent:2>59 <rx_pwr:3>0.0 <sfi:3>0.0 <swl:1>0 <time_off:6>084248                               
<time_on:6>084248 <qso_date:8>20110702 <tx_pwr:3>0.0 <web:36>http://www.qsl.net/hb9drm/index.html <app_hamradiodeluxe_credit_granted:32>0          000000     0   00  00                               
<app_hamradiodeluxe_credit_submitted:32>0          000000     0   00  00 <EOR>                              
                              
<a_index:3>8.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0 <ant_path:1>S <band:2>6m <call:6>SV1EIW <comment:7>029 002                               
<cont:2>EU <country:6>Greece <cqz:2>20 <distance:3>0.0 <dxcc:3>236 <eqsl_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N                               
<force_init:1>0 <gridsquare:6>KM17xx <app_hamradiodeluxe_heading:3>0.0 <ituz:2>28 <k_index:3>3.0 <lat:11>N037 58.750                               
<lon:11>E023 57.500 <lotw_qsl_rcvd:1>N <lotw_qsl_sent:1>N <mode:3>SSB <my_lat:11>N000 00.000 <my_lon:11>E000 00.000                               
<name:15>John Souchleris <pfx:3>SV1 <qsl_rcvd:1>N <qsl_rcvd_via:1>D <qsl_sent:1>N <qsl_sent_via:1>D <qso_complete:1>Y                               
<qso_random:1>0 <rst_rcvd:2>59 <rst_sent:2>59 <rx_pwr:3>0.0 <sfi:4>95.0 <swl:1>0 <time_off:6>084147 <time_on:6>084147                               
<qso_date:8>20110702 <tx_pwr:3>0.0 <app_hamradiodeluxe_credit_granted:32>0          000000     0   00  00                               
<app_hamradiodeluxe_credit_submitted:32>0          000000     0   00  00 <EOR>                              
                              
<a_index:3>0.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0 <ant_path:1>S <band:2>6m <call:8>SV1JSN/P <comment:7>028 015                               
<cont:2>EU <country:6>Greece <cqz:2>20 <distance:3>0.0 <dxcc:3>236 <eqsl_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N                               
<force_init:1>0 <gridsquare:6>KM17vx <app_hamradiodeluxe_heading:3>0.0 <ituz:2>28 <k_index:3>0.0 <lat:11>N037 58.750                               
<lon:11>E023 47.500 <lotw_qsl_rcvd:1>N <lotw_qsl_sent:1>N <mode:3>SSB <my_lat:11>N000 00.000 <my_lon:11>E000 00.000                               
<pfx:3>SV1 <qsl_rcvd:1>N <qsl_rcvd_via:1>D <qsl_sent:1>N <qsl_sent_via:1>D <qso_complete:1>Y <qso_random:1>0                               
<rst_rcvd:2>59 <rst_sent:2>59 <rx_pwr:3>0.0 <sfi:3>0.0 <swl:1>0 <time_off:6>083941 <time_on:6>083941                               
<qso_date:8>20110702 <tx_pwr:3>0.0 <app_hamradiodeluxe_credit_granted:32>0          000000     0   00  00                               
<app_hamradiodeluxe_credit_submitted:32>0          000000     0   00  00 <EOR>                              
                              
<a_index:3>0.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0 <ant_path:1>S <band:2>6m <call:5>OK2KG <comment:6>27 001 <cont:2>EU                               
<country:14>Czech Republic <cqz:2>15 <distance:3>0.0 <dxcc:3>503 <eqsl_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N                               
<force_init:1>0 <gridsquare:6>JN89ji <app_hamradiodeluxe_heading:3>0.0 <ituz:2>28 <k_index:3>0.0 <lat:11>N049 21.250                               
<lon:11>E016 47.500 <lotw_qsl_rcvd:1>N <lotw_qsl_sent:1>N <mode:3>SSB <my_lat:11>N000 00.000 <my_lon:11>E000 00.000                               
<pfx:3>OK2 <qsl_rcvd:1>N <qsl_rcvd_via:1>D <qsl_sent:1>N <qsl_sent_via:1>D <qso_complete:1>Y <qso_random:1>0                               
<rst_rcvd:2>59 <rst_sent:2>55 <rx_pwr:3>0.0 <sfi:3>0.0 <swl:1>0 <time_off:6>083750 <time_on:6>083750                               
<qso_date:8>20110702 <tx_pwr:3>0.0 <app_hamradiodeluxe_credit_granted:32>0          000000     0   00  00                               
<app_hamradiodeluxe_credit_submitted:32>0          000000     0   00  00 <EOR>                              
                              
<a_index:3>0.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0 <ant_path:1>S <band:2>6m <call:6>DL1BRD <comment:7>026 002                               
<cont:2>EU <country:7>Germany <cqz:2>14 <distance:3>0.0 <dxcc:3>230 <eqsl_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N                               
<force_init:1>0 <gridsquare:6>JO72gh <app_hamradiodeluxe_heading:3>0.0 <ituz:2>28 <k_index:3>0.0 <lat:11>N052 18.750                               
<lon:11>E014 32.500 <lotw_qsl_rcvd:1>N <lotw_qsl_sent:1>N <mode:3>SSB <my_lat:11>N000 00.000 <my_lon:11>E000 00.000                               
<pfx:3>DL1 <qsl_rcvd:1>N <qsl_rcvd_via:1>D <qsl_sent:1>N <qsl_sent_via:1>D <qso_complete:1>Y <qso_random:1>0                               
<rst_rcvd:2>59 <rst_sent:2>55 <rx_pwr:3>0.0 <sfi:3>0.0 <swl:1>0 <time_off:6>083550 <time_on:6>083550                               
<qso_date:8>20110702 <tx_pwr:3>0.0 <app_hamradiodeluxe_credit_granted:32>0          000000     0   00  00                               
<app_hamradiodeluxe_credit_submitted:32>0          000000     0   00  00 <EOR>                              
                              
<a_index:3>8.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0 <ant_path:1>S <band:2>6m <call:5>OK1WU <comment:7>025 001                               
<cont:2>EU <country:14>Czech Republic <cqz:2>15 <distance:3>0.0 <dxcc:3>503 <eqsl_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N                               
<force_init:1>0 <gridsquare:6>JO70tp <app_hamradiodeluxe_heading:3>0.0 <ituz:2>28 <k_index:3>3.0 <lat:11>N050 38.750                               
<lon:11>E015 37.500 <lotw_qsl_rcvd:1>N <lotw_qsl_sent:1>N <mode:3>SSB <my_lat:11>N000 00.000 <my_lon:11>E000 00.000                               
<pfx:3>OK1 <qsl_rcvd:1>N <qsl_rcvd_via:1>D <qsl_sent:1>N <qsl_sent_via:1>D <qso_complete:1>Y <qso_random:1>0                               
<rst_rcvd:2>59 <rst_sent:2>59 <rx_pwr:3>0.0 <sfi:4>95.0 <swl:1>0 <time_off:6>083509 <time_on:6>083509                               
<qso_date:8>20110702 <tx_pwr:3>0.0 <app_hamradiodeluxe_credit_granted:32>0          000000     0   00  00                               
<app_hamradiodeluxe_credit_submitted:32>0          000000     0   00  00 <EOR>                              
                              
<address:57>Mariano Molist                              
P. O. BOX 68                              
08960 SANT JUST DESVERN                              
Spain <a_index:3>0.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0                               
<ant_path:1>S <band:2>6m <call:6>EA3EDU <comment:7>024 002 <cont:2>EU <country:5>Spain <cqz:2>14 <distance:3>0.0                               
<dxcc:3>281 <eqsl_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N <force_init:1>0 <gridsquare:6>JN01wk <app_hamradiodeluxe_heading:3>0.0                               
<ituz:2>37 <k_index:3>0.0 <lat:11>N041 26.250 <lon:11>E001 52.500 <lotw_qsl_rcvd:1>N <lotw_qsl_sent:1>N                               
<mode:3>SSB <my_lat:11>N000 00.000 <my_lon:11>E000 00.000 <name:14>Mariano Molist <pfx:3>EA3 <qsl_rcvd:1>N                               
<qsl_rcvd_via:1>D <qsl_sent:1>N <qsl_sent_via:1>D <qso_complete:1>Y <qso_random:1>0 <qth:23>08960 SANT JUST DESVERN                               
<rst_rcvd:2>59 <rst_sent:2>59 <rx_pwr:3>0.0 <sfi:3>0.0 <swl:1>0 <time_off:6>083322 <time_on:6>083322                               
<qso_date:8>20110702 <tx_pwr:3>0.0 <app_hamradiodeluxe_credit_granted:32>0          000000     0   00  00                               
<app_hamradiodeluxe_credit_submitted:32>0          000000     0   00  00 <EOR>                              
                              
<a_index:3>8.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0 <ant_path:1>S <band:2>6m <call:5>DJ5KL <comment:7>023 003                               
<cont:2>EU <country:7>Germany <cqz:2>14 <distance:3>0.0 <dxcc:3>230 <eqsl_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N                               
<force_init:1>0 <gridsquare:6>JN48mq <app_hamradiodeluxe_heading:3>0.0 <ituz:2>28 <k_index:3>3.0 <lat:11>N048 41.250                               
<lon:11>E009 02.500 <lotw_qsl_rcvd:1>N <lotw_qsl_sent:1>N <mode:3>SSB <my_lat:11>N000 00.000 <my_lon:11>E000 00.000                               
<pfx:3>DJ5 <qsl_rcvd:1>N <qsl_rcvd_via:1>D <qsl_sent:1>N <qsl_sent_via:1>D <qso_complete:1>Y <qso_random:1>0                               
<rst_rcvd:2>59 <rst_sent:2>59 <rx_pwr:3>0.0 <sfi:4>95.0 <swl:1>0 <time_off:6>083214 <time_on:6>083214                               
<qso_date:8>20110702 <tx_pwr:3>0.0 <app_hamradiodeluxe_credit_granted:32>0          000000     0   00  00                               
<app_hamradiodeluxe_credit_submitted:32>0          000000     0   00  00 <EOR>                              
                              
<a_index:3>0.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0 <ant_path:1>S <band:2>6m <call:6>SV8MQP <comment:7>022 006                               
<cont:2>EU <country:6>Greece <cqz:2>20 <distance:3>0.0 <dxcc:3>236 <eqsl_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N                               
<force_init:1>0 <gridsquare:6>KM17ss <app_hamradiodeluxe_heading:3>0.0 <ituz:2>28 <k_index:3>0.0 <lat:11>N037 46.250                               
<lon:11>E023 32.500 <lotw_qsl_rcvd:1>N <lotw_qsl_sent:1>N <mode:3>SSB <my_lat:11>N000 00.000 <my_lon:11>E000 00.000                               
<pfx:3>SV8 <qsl_rcvd:1>N <qsl_rcvd_via:1>D <qsl_sent:1>N <qsl_sent_via:1>D <qso_complete:1>Y <qso_random:1>0                               
<rst_rcvd:2>59 <rst_sent:2>59 <rx_pwr:3>0.0 <sfi:3>0.0 <swl:1>0 <time_off:6>083109 <time_on:6>083109                               
<qso_date:8>20110702 <tx_pwr:3>0.0 <app_hamradiodeluxe_credit_granted:32>0          000000     0   00  00                               
<app_hamradiodeluxe_credit_submitted:32>0          000000     0   00  00 <EOR>                              
                              
<a_index:3>0.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0 <ant_path:1>S <band:2>6m <call:6>DL3BUA <comment:7>021 002                               
<cont:2>EU <country:7>Germany <cqz:2>14 <distance:3>0.0 <dxcc:3>230 <eqsl_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N                               
<force_init:1>0 <gridsquare:6>JO73db <app_hamradiodeluxe_heading:3>0.0 <ituz:2>28 <k_index:3>0.0 <lat:11>N053 03.750                               
<lon:11>E014 17.500 <lotw_qsl_rcvd:1>N <lotw_qsl_sent:1>N <mode:3>SSB <my_lat:11>N000 00.000 <my_lon:11>E000 00.000                               
<pfx:3>DL3 <qsl_rcvd:1>N <qsl_rcvd_via:1>D <qsl_sent:1>N <qsl_sent_via:1>D <qso_complete:1>Y <qso_random:1>0                               
<rst_rcvd:2>59 <rst_sent:2>59 <rx_pwr:3>0.0 <sfi:3>0.0 <swl:1>0 <time_off:6>082947 <time_on:6>082947                               
<qso_date:8>20110702 <tx_pwr:3>0.0 <app_hamradiodeluxe_credit_granted:32>0          000000     0   00  00                               
<app_hamradiodeluxe_credit_submitted:32>0          000000     0   00  00 <EOR>                              
                              
<a_index:3>0.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0 <ant_path:1>S <band:2>6m <call:5>EA3ZD <comment:7>020 001                               
<cont:2>EU <country:5>Spain <cqz:2>14 <distance:3>0.0 <dxcc:3>281 <eqsl_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N                               
<force_init:1>0 <gridsquare:6>JN01uf <app_hamradiodeluxe_heading:3>0.0 <ituz:2>37 <k_index:3>0.0 <lat:11>N041 13.750                               
<lon:11>E001 42.500 <lotw_qsl_rcvd:1>N <lotw_qsl_sent:1>N <mode:3>SSB <my_lat:11>N000 00.000 <my_lon:11>E000 00.000                               
<pfx:3>EA3 <qsl_rcvd:1>N <qsl_rcvd_via:1>D <qsl_sent:1>N <qsl_sent_via:1>D <qso_complete:1>Y <qso_random:1>0                               
<rst_rcvd:2>59 <rst_sent:2>59 <rx_pwr:3>0.0 <sfi:3>0.0 <swl:1>0 <time_off:6>082834 <time_on:6>082834                               
<qso_date:8>20110702 <tx_pwr:3>0.0 <app_hamradiodeluxe_credit_granted:32>0          000000     0   00  00                               
<app_hamradiodeluxe_credit_submitted:32>0          000000     0   00  00 <EOR>                              
                              
<a_index:3>8.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0 <ant_path:1>S <band:2>6m <call:6>IK2EKO <comment:7>019 001                               
<cont:2>EU <country:5>Italy <cqz:2>15 <distance:3>0.0 <dxcc:3>248 <eqsl_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N                               
<force_init:1>0 <gridsquare:6>JN45kh <app_hamradiodeluxe_heading:3>0.0 <ituz:2>28 <k_index:3>3.0 <lat:11>N045 18.750                               
<lon:11>E008 52.500 <lotw_qsl_rcvd:1>N <lotw_qsl_sent:1>N <mode:3>SSB <my_lat:11>N000 00.000 <my_lon:11>E000 00.000                               
<pfx:3>IK2 <qsl_rcvd:1>N <qsl_rcvd_via:1>D <qsl_sent:1>N <qsl_sent_via:1>D <qso_complete:1>Y <qso_random:1>0                               
<qth:3>sig <rst_rcvd:2>59 <rst_sent:2>59 <rx_pwr:3>0.0 <sfi:4>95.0 <swl:1>0 <time_off:6>082735 <time_on:6>082735                               
<qso_date:8>20110702 <tx_pwr:3>0.0 <app_hamradiodeluxe_credit_granted:32>0          000000     0   00  00                               
<app_hamradiodeluxe_credit_submitted:32>0          000000     0   00  00 <EOR>                              
                              
<a_index:3>0.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0 <ant_path:1>S <band:2>6m <call:5>DL8PM <comment:7>018 002                               
<cont:2>EU <country:7>Germany <cqz:2>14 <distance:3>0.0 <dxcc:3>230 <eqsl_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N                               
<force_init:1>0 <gridsquare:6>JO30bu <app_hamradiodeluxe_heading:3>0.0 <iota:6>EU-001 <ituz:2>28 <k_index:3>0.0                               
<lat:11>N050 51.250 <lon:11>E006 07.500 <lotw_qsl_rcvd:1>N <lotw_qsl_sent:1>N <mode:3>SSB <my_lat:11>N000 00.000                               
<my_lon:11>E000 00.000 <pfx:3>DL8 <qsl_rcvd:1>N <qsl_rcvd_via:1>D <qsl_sent:1>N <qsl_sent_via:1>D <qso_complete:1>Y                               
<qso_random:1>0 <rst_rcvd:2>59 <rst_sent:2>59 <rx_pwr:3>0.0 <sfi:3>0.0 <swl:1>0 <time_off:6>081518 <time_on:6>081518                               
<qso_date:8>20110702 <tx_pwr:3>0.0 <app_hamradiodeluxe_credit_granted:32>0          000000     0   00  00                               
<app_hamradiodeluxe_credit_submitted:32>0          000000     0   00  00 <EOR>                              
                              
<a_index:3>0.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0 <ant_path:1>S <band:2>6m <call:6>SV1JRF <comment:7>017 007                               
<cont:2>EU <country:6>Greece <cqz:2>20 <distance:3>0.0 <dxcc:3>236 <eqsl_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N                               
<force_init:1>0 <gridsquare:6>KM17uw <app_hamradiodeluxe_heading:3>0.0 <iota:6>EU-001 <ituz:2>28 <k_index:3>0.0                               
<lat:11>N037 56.250 <lon:11>E023 42.500 <lotw_qsl_rcvd:1>N <lotw_qsl_sent:1>N <mode:3>SSB <my_lat:11>N000 00.000                               
<my_lon:11>E000 00.000 <pfx:3>SV1 <qsl_rcvd:1>N <qsl_rcvd_via:1>D <qsl_sent:1>N <qsl_sent_via:1>D <qso_complete:1>Y                               
<qso_random:1>0 <rst_rcvd:2>59 <rst_sent:2>59 <rx_pwr:3>0.0 <sfi:3>0.0 <swl:1>0 <time_off:6>081427 <time_on:6>081427                               
<qso_date:8>20110702 <tx_pwr:3>0.0 <app_hamradiodeluxe_credit_granted:32>0          000000     0   00  00                               
<app_hamradiodeluxe_credit_submitted:32>0          000000     0   00  00 <EOR>                              
                              
<a_index:3>0.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0 <ant_path:1>S <band:2>6m <call:5>ON4PS <comment:6>016 05 <cont:2>EU                               
<country:7>Belgium <cqz:2>14 <distance:3>0.0 <dxcc:3>209 <eqsl_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N <force_init:1>0                               
<gridsquare:6>JN20kq <app_hamradiodeluxe_heading:3>0.0 <iota:6>EU-001 <ituz:2>27 <k_index:3>0.0 <lat:11>N040 41.250                               
<lon:11>E004 52.500 <lotw_qsl_rcvd:1>N <lotw_qsl_sent:1>N <mode:3>SSB <my_lat:11>N000 00.000 <my_lon:11>E000 00.000                               
<pfx:3>ON4 <qsl_rcvd:1>N <qsl_rcvd_via:1>D <qsl_sent:1>N <qsl_sent_via:1>D <qso_complete:1>Y <qso_random:1>0                               
<rst_rcvd:2>59 <rst_sent:2>59 <rx_pwr:3>0.0 <sfi:3>0.0 <swl:1>0 <time_off:6>081259 <time_on:6>081259                               
<qso_date:8>20110702 <tx_pwr:3>0.0 <app_hamradiodeluxe_credit_granted:32>0          000000     0   00  00                               
<app_hamradiodeluxe_credit_submitted:32>0          000000     0   00  00 <EOR>                              
                              
<address:57>ANTONIO PETRONCARI                              
VIA ENZO TOGNI 87                              
27043 BRONI PV                              
Italy <a_index:3>0.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0                               
<ant_path:1>S <band:2>6m <call:5>I2PJA <comment:7>015 003 <cont:2>EU <country:5>Italy <cqz:2>15 <distance:3>0.0                               
<dxcc:3>248 <eqsl_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N <force_init:1>0 <gridsquare:6>JN45pb <app_hamradiodeluxe_heading:3>0.0                               
<iota:6>EU-001 <ituz:2>28 <k_index:3>0.0 <lat:11>N045 03.750 <lon:11>E009 17.500 <lotw_qsl_rcvd:1>N <lotw_qsl_sent:1>N                               
<mode:3>SSB <my_lat:11>N000 00.000 <my_lon:11>E000 00.000 <name:18>ANTONIO PETRONCARI <pfx:2>I2 <qsl_rcvd:1>N                               
<qsl_rcvd_via:1>D <qsl_sent:1>N <qsl_sent_via:1>D <qso_complete:1>Y <qso_random:1>0 <qth:14>27043 BRONI PV                               
<rst_rcvd:2>59 <rst_sent:2>59 <rx_pwr:3>0.0 <sfi:3>0.0 <swl:1>0 <time_off:6>081157 <time_on:6>081157                               
<qso_date:8>20110702 <tx_pwr:3>0.0 <app_hamradiodeluxe_credit_granted:32>0          000000     0   00  00                               
<app_hamradiodeluxe_credit_submitted:32>0          000000     0   00  00 <EOR>                              
                              
<a_index:3>0.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0 <ant_path:1>S <band:2>6m <call:7>SZ1EETT <comment:7>014 004                               
<cont:2>EU <country:6>Greece <cqz:2>20 <distance:3>0.0 <dxcc:3>236 <eqsl_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N                               
<force_init:1>0 <gridsquare:6>KM18wb <app_hamradiodeluxe_heading:3>0.0 <iota:6>EU-001 <ituz:2>28 <k_index:3>0.0                               
<lat:11>N038 03.750 <lon:11>E023 52.500 <lotw_qsl_rcvd:1>N <lotw_qsl_sent:1>N <mode:3>SSB <my_lat:11>N000 00.000                               
<my_lon:11>E000 00.000 <pfx:3>SZ1 <qsl_rcvd:1>N <qsl_rcvd_via:1>D <qsl_sent:1>N <qsl_sent_via:1>D <qso_complete:1>Y                               
<qso_random:1>0 <rst_rcvd:2>59 <rst_sent:2>59 <rx_pwr:3>0.0 <sfi:3>0.0 <swl:1>0 <time_off:6>081102 <time_on:6>081102                               
<qso_date:8>20110702 <tx_pwr:3>0.0 <app_hamradiodeluxe_credit_granted:32>0          000000     0   00  00                               
<app_hamradiodeluxe_credit_submitted:32>0          000000     0   00  00 <EOR>                              
                              
<a_index:3>0.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0 <ant_path:1>S <band:2>6m <call:6>IK3OYY <comment:7>013 002                               
<cont:2>EU <country:5>Italy <cqz:2>15 <distance:3>0.0 <dxcc:3>248 <eqsl_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N                               
<force_init:1>0 <gridsquare:6>JN55vg <app_hamradiodeluxe_heading:3>0.0 <iota:6>EU-001 <ituz:2>28 <k_index:3>0.0                               
<lat:11>N045 16.250 <lon:11>E011 47.500 <lotw_qsl_rcvd:1>N <lotw_qsl_sent:1>N <mode:3>SSB <my_lat:11>N000 00.000                               
<my_lon:11>E000 00.000 <pfx:3>IK3 <qsl_rcvd:1>N <qsl_rcvd_via:1>D <qsl_sent:1>N <qsl_sent_via:1>D <qso_complete:1>Y                               
<qso_random:1>0 <rst_rcvd:2>59 <rst_sent:2>59 <rx_pwr:3>0.0 <sfi:3>0.0 <swl:1>0 <time_off:6>080958 <time_on:6>080958                               
<qso_date:8>20110702 <tx_pwr:3>0.0 <app_hamradiodeluxe_credit_granted:32>0          000000     0   00  00                               
<app_hamradiodeluxe_credit_submitted:32>0          000000     0   00  00 <EOR>                              
                              
<address:56>FABRIZIO VANNINI                              
VIA FORLANINI 68                              
50127 FIRENZE FI                              
Italy <a_index:3>0.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0                               
<ant_path:1>S <band:2>6m <call:6>IK5GQK <comment:7>012 006 <cont:2>EU <country:5>Italy <cqz:2>15 <distance:3>0.0                               
<dxcc:3>248 <eqsl_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N <force_init:1>0 <gridsquare:6>JN53os <app_hamradiodeluxe_heading:3>0.0                               
<iota:6>EU-001 <ituz:2>28 <k_index:3>0.0 <lat:11>N043 46.250 <lon:11>E011 12.500 <lotw_qsl_rcvd:1>N <lotw_qsl_sent:1>N                               
<mode:3>SSB <my_lat:11>N000 00.000 <my_lon:11>E000 00.000 <name:16>FABRIZIO VANNINI <pfx:3>IK5 <qsl_rcvd:1>N                               
<qsl_rcvd_via:1>D <qsl_sent:1>N <qsl_sent_via:1>D <qso_complete:1>Y <qso_random:1>0 <qth:16>50127 FIRENZE FI                               
<rst_rcvd:2>59 <rst_sent:2>59 <rx_pwr:3>0.0 <sfi:3>0.0 <swl:1>0 <time_off:6>080929 <time_on:6>080929                               
<qso_date:8>20110702 <tx_pwr:3>0.0 <app_hamradiodeluxe_credit_granted:32>0          000000     0   00  00                               
<app_hamradiodeluxe_credit_submitted:32>0          000000     0   00  00 <EOR>                              
                              
<a_index:3>0.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0 <ant_path:1>S <band:2>6m <call:5>SV1QN <comment:7>011 002                               
<cont:2>EU <country:6>Greece <cqz:2>20 <distance:3>0.0 <dxcc:3>236 <eqsl_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N                               
<force_init:1>0 <gridsquare:6>KM18va <app_hamradiodeluxe_heading:3>0.0 <iota:6>EU-001 <ituz:2>28 <k_index:3>0.0                               
<lat:11>N038 01.250 <lon:11>E023 47.500 <lotw_qsl_rcvd:1>N <lotw_qsl_sent:1>N <mode:3>SSB <my_lat:11>N000 00.000                               
<my_lon:11>E000 00.000 <pfx:3>SV1 <qsl_rcvd:1>N <qsl_rcvd_via:1>D <qsl_sent:1>N <qsl_sent_via:1>D <qso_complete:1>Y                               
<qso_random:1>0 <rst_rcvd:2>59 <rst_sent:2>59 <rx_pwr:3>0.0 <sfi:3>0.0 <swl:1>0 <time_off:6>080809 <time_on:6>080809                               
<qso_date:8>20110702 <tx_pwr:3>0.0 <app_hamradiodeluxe_credit_granted:32>0          000000     0   00  00                               
<app_hamradiodeluxe_credit_submitted:32>0          000000     0   00  00 <EOR>                              
                              
<a_index:3>0.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0 <ant_path:1>S <band:2>6m <call:8>SV1GSP/8 <comment:7>010 003                               
<cont:2>EU <country:6>Greece <cqz:2>20 <distance:3>0.0 <dxcc:3>236 <eqsl_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N                               
<force_init:1>0 <gridsquare:6>KM17sw <app_hamradiodeluxe_heading:3>0.0 <iota:6>EU-001 <ituz:2>28 <k_index:3>0.0                               
<lat:11>N037 56.250 <lon:11>E023 32.500 <lotw_qsl_rcvd:1>N <lotw_qsl_sent:1>N <mode:3>SSB <my_lat:11>N000 00.000                               
<my_lon:11>E000 00.000 <pfx:3>SV1 <qsl_rcvd:1>N <qsl_rcvd_via:1>D <qsl_sent:1>N <qsl_sent_via:1>D <qso_complete:1>Y                               
<qso_random:1>0 <rst_rcvd:2>59 <rst_sent:2>59 <rx_pwr:3>0.0 <sfi:3>0.0 <swl:1>0 <time_off:6>080635 <time_on:6>080635                               
<qso_date:8>20110702 <tx_pwr:3>0.0 <app_hamradiodeluxe_credit_granted:32>0          000000     0   00  00                               
<app_hamradiodeluxe_credit_submitted:32>0          000000     0   00  00 <EOR>                              
                              
<a_index:3>0.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0 <ant_path:1>S <band:2>6m <call:10>SV1CEI/8/P <comment:7>009 004                               
<cont:2>EU <country:6>Greece <cqz:2>20 <distance:3>0.0 <dxcc:3>236 <eqsl_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N                               
<force_init:1>0 <gridsquare:6>KM27en <app_hamradiodeluxe_heading:3>0.0 <iota:6>EU-001 <ituz:2>28 <k_index:3>0.0                               
<lat:11>N037 33.750 <lon:11>E024 22.500 <lotw_qsl_rcvd:1>N <lotw_qsl_sent:1>N <mode:3>SSB <my_lat:11>N000 00.000                               
<my_lon:11>E000 00.000 <pfx:3>SV1 <qsl_rcvd:1>N <qsl_rcvd_via:1>D <qsl_sent:1>N <qsl_sent_via:1>D <qso_complete:1>Y                               
<qso_random:1>0 <rst_rcvd:2>59 <rst_sent:2>59 <rx_pwr:3>0.0 <sfi:3>0.0 <swl:1>0 <time_off:6>080420 <time_on:6>080420                               
<qso_date:8>20110702 <tx_pwr:3>0.0 <app_hamradiodeluxe_credit_granted:32>0          000000     0   00  00                               
<app_hamradiodeluxe_credit_submitted:32>0          000000     0   00  00 <EOR>                              
                              
<a_index:3>0.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0 <ant_path:1>S <band:2>6m <call:6>IW9AZJ <comment:7>008 001                               
<cont:2>EU <country:5>Italy <cqz:2>15 <distance:3>0.0 <dxcc:3>248 <eqsl_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N                               
<force_init:1>0 <gridsquare:6>JN35ub <app_hamradiodeluxe_heading:3>0.0 <iota:6>EU-001 <ituz:2>28 <k_index:3>0.0                               
<lat:11>N045 03.750 <lon:11>E007 42.500 <lotw_qsl_rcvd:1>N <lotw_qsl_sent:1>N <mode:3>SSB <my_lat:11>N000 00.000                               
<my_lon:11>E000 00.000 <pfx:3>IW9 <qsl_rcvd:1>N <qsl_rcvd_via:1>D <qsl_sent:1>N <qsl_sent_via:1>D <qso_complete:1>Y                               
<qso_random:1>0 <rst_rcvd:2>59 <rst_sent:2>59 <rx_pwr:3>0.0 <sfi:3>0.0 <swl:1>0 <time_off:6>080241 <time_on:6>080241                               
<qso_date:8>20110702 <tx_pwr:3>0.0 <app_hamradiodeluxe_credit_granted:32>0          000000     0   00  00                               
<app_hamradiodeluxe_credit_submitted:32>0          000000     0   00  00 <EOR>                              
                              
<address:41>P.O.BOX 257, RETHYMNO CRETE 74100, GREECE <a_index:3>8.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0 <ant_path:1>S                               
<band:2>6m <call:6>SV9CVY <comment:7>005 043 <cont:2>EU <country:5>Crete <cqz:2>20 <distance:3>0.0 <dxcc:2>40                               
<eqsl_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N <force_init:1>0 <gridsquare:6>KM25ka <app_hamradiodeluxe_heading:3>0.0                               
<iota:6>EU-001 <ituz:2>28 <k_index:3>3.0 <lat:11>N035 01.250 <lon:11>E024 52.500 <lotw_qsl_rcvd:1>N <lotw_qsl_sent:1>N                               
<mode:3>SSB <my_lat:11>N000 00.000 <my_lon:11>E000 00.000 <name:20>MICHAEL DIMITRAKAKIS <pfx:3>SV9 <qsl_rcvd:1>N                               
<qsl_rcvd_via:1>D <qsl_sent:1>N <qsl_sent_via:1>D <qso_complete:1>Y <qso_random:1>0 <qth:20>RETHYMNO CRETE 74100                               
<rst_rcvd:2>59 <rst_sent:2>59 <rx_pwr:3>0.0 <sfi:4>95.0 <swl:1>0 <time_off:6>075618 <time_on:6>075618                               
<qso_date:8>20110702 <tx_pwr:3>0.0 <web:30>http://www.rethymno.com/sv9cvy <app_hamradiodeluxe_credit_granted:32>0          000000     0   00  00                               
<app_hamradiodeluxe_credit_submitted:32>0          000000     0   00  00 <EOR>